tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä / rekisterin yhteyshenkilö:
Carshape Oy
Rastaantie 4
07560 Pukkila
kari.anttila@carshape.fi
+358 40 6700014

Rekisterin nimi
Carshape Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Carshape Oy:n olemassa olevien tai potentiaalisten asiakassuhteiden perusteella saatuja tietoja, verkkosivuston käyttäjien tietoja sekä rekisterinpitäjän sidosryhmien tietoja.

Henkilötietoja käytetään asiakas- tai sidosryhmäsuhteen ylläpitoon, asiakkaan toimeksiantojen hoitamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin ja asiakasviestintään. Tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle ainoastaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun kehittää liiketoimintaa ja asiakassuhteita sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen.

rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa asiakkaan toimittamia tai muita yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä kerättyjä tietoja, muun muassa: nimi, yhteystiedot, rooli/titteli yrityksessä, ip-osoite, laskutustiedot sekä muu asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakkaan antamiin toimeksiantoihin liittyvä tieto.

tiedon lähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta itseltään sekä yleisesti saatavilla olevista muista tietolähteistä. Rekisteriin voidaan tallettaa lisäksi tietoa, joka syntyy asiakassuhteen aikana.

Tietojen säilytys

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitamiseksi on tarpeen tai asiakas pyytää poistamaan tiedot.

Tietojen luovutukset, tiedon siirtäminen Eu:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien markkinointitarkoituksiin. Asiakastietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan asiakassuhteen hoidon, Carshape Oy:n markkinoinnin yhdeydessä tai viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tiedot säilytetään pääosin Euroopassa sijaitsevilla palvelinkeskuksilla. Osa tietojärjestelmiemme palveluntarjoajista saattaa käyttää EU/ETA-alueen ulkopuolisia palvelinkeskuksia, joihin tiedot voivat siirtyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisin ehdoin. 

Rekisterissä olevan oikeudet

Rekisterissä oleva voi tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja, rajoittaa niiden luovuttamista ja käsittelyä markkinointia varten sekä vaatia poistamaan tiedot jos niiden käsittelylle ei ole enää laillisia perusteita. Edellisten lisäksi rekisterissä olevalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos henkilö kokee että tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä tietoja. Rekisterin tietojen käsittelystä voi tarvittaessa tehdä myös valituksen valvontaviranomaiselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset henkilötiedot on suojattu teknisillä suojausvälineillä kuten palomuureilla ja salasanoilla. Manuaalisesti säilytettävät henkilötiedot sijaistevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Evästeet

Carshape Oy:n internet sivuilla käytetään evästeitä (cookies), jotka ovat pieniä käyttäjän päätelaitteelle tallennettavia ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet on tarkoitettu yksilöimään käyttäjä ja niiden avulla rekisterinpitäjä voi seurata ja analysoida internetsivujen käyttöä ja kohdentaa Carshape Oy:n mainontaa. Evästeiden avulla saatava tieto on nimetöntä, eikä evästeiden avulla kerättyä tietoa voida liittää yksittäiseen henkilöön.